categorieën


Meer braadbaas


Affiliate Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanmelding en acceptatie

Artikel 2 – Gebruik

Artikel 3 – Commissie

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Beëindiging Braadbaas Affiliateschap

Artikel 6 – Gevolgen beëindiging Braadbaas Affiliateschap

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Artikel 8 – DiversenArtikel 1 – Aanmelding en acceptatie

1.1 Aanmelding als Affiliate van braadbaas houdt aanvaarding in van de Affiliate programma voorwaarden en van de verplichting de Affiliate programma voorwaarden na te komen.


2.2 Om als Affiliate te worden ingeschreven moet de Affiliate:

  1. a) het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld hebben;
  2. b) bevestigen dat de Affiliate programma voorwaarden worden aanvaard door te klikken op de “aanvragen” button in het aanmeldformulier;
  3. c) als Affiliate zijn geaccepteerd door Braadbaas.

2.3 Braadbaas informeert je in beginsel binnen 8 dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de het Affiliate programma voorwaarden is bevestigd of Braadbaas je als Affiliate accepteert.


Artikel 2 – Gebruik

3.1 De Affiliatesite mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Braadbaas is, dan wel door Braadbaas is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Braadbaas op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Affiliatesite. De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Artikelen die gepromoot worden via de Affiliatesite niet door de Affiliate, maar door Braadbaas worden verkocht.


3.2 De prijzen van de Artikelen op de website kunnen regelmatig wijzigen. De Affiliate zal ervoor zorgdragen dat de prijzen/beschikbaarheid van de Artikelen die (eventueel) staan vermeld op de Affiliatesite, zo snel mogelijk worden geüpdatet zodat deze in overeenstemming zijn met de prijzen/levertijd zoals van tijd tot tijd vermeld op de webshop.

Artikel 3 – Commissie

4.1 De registratie door Braadbaas van de vertoningen, kliks en verkopen ,die gelden via het portaal, zijn bindend voor Braadbaas en de Affiliate.


4.2 Braadbaas meet de verkopen van alle Artikelen door de Klant, met behulp van een First Party Cookie. De First Party Cookie heeft in het algemeen een Cookietijd van 14 dagen. Echter, Braadbaas behoudt zich het recht voor om de Cookietijd te wijzigen en bij Affiliates verschillende Cookietijden aan te houden.


4.3 De Affiliate kan aanspraak maken op commissie ter zake van alle Artikelen die een Klant heeft gekocht bij Braadbaas direct na klikken op de Affiliatelink of binnen de First Party Cookie tijd mits Braadbaas de betreffende betaling daadwerkelijk heeft ontvangen en de bedenktijd van 30 dagen na ontvangst is verlopen zonder retournering van de betreffende producten.


4.4 Indien de Klant de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt om wat voor reden dan ook, kan de Affiliate geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie. Is de uitbetaling al gedaan dan dient de Affiliate de reeds ontvangen commissie aan Braadbaas terug te betalen.


4.5 De commissie wordt berekend over de daadwerkelijk door Braadbaas ontvangen verkoopwaarde inclusief BTW (exclusief eventuele verzendkosten). 


Artikel 4 – Betaling

5.1 Betalingen van de commissie kan de affiliate via het portaal zelf overmaken naar diens Paypal account. Aangeraden wordt om 30 dagen te wachten met de uitbetaling om terugbetalingen te voorkomen. 


5.2 Braadbaas is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Affiliate verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Braadbaas uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Affiliate.


Artikel 5 – Beëindiging Braadbaas Affiliateschap

6.1 Braadbaas is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Affiliateschap onder deze Affiliate programma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.


6.2 De Affiliate kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn Affiliateschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen naar hallo@braadbaas.nl.


Artikel 6 – Gevolgen beëindiging Braadbaas Affiliateschap

7.1 Indien het Affiliateschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:

  1. a) dienen onmiddellijk de bestaande Affiliatelink(s) inactief worden gemaakt;
  2. b) is Braadbaas gerechtigd om de toegang van de Affiliate tot het affiliate programma te blokkeren;
  3. c) zal de Affiliate de Content van Braadbaas onmiddellijk verwijderen;

7.2 Uitsluitend in geval het Affiliateschap onder deze Affiliate programma voorwaarden is beëindigd zal de Affiliate nog aanspraak kunnen maken op betaling van commissie ter zake van verkopen van de Artikelen waarvan de gelden door Braadbaas zijn ontvangen vóór de beëindigingsdatum.


7.3 Braadbaas en de Affiliate kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het Affiliateschap onder deze Affiliate programma voorwaarden en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

8.1 De Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van de Affiliatesite. De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Braadbaas ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.


Artikel 8 – Diversen

9.1 De Affiliate zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Braadbaas en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Braadbaas. Affiliate vrijwaart Braadbaas volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

e raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Affiliate programma.